Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji

 

§1
Postanowienia ogólne

1.  Regulamin stosuje się do szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic biorących udział w projekcie PINaP – Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,  Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe.

2.  Osoby i instytucje (w osobie ich prawnych reprezentantów),  zgłaszające się do udziału w projekcie, zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu i złożenia pisemnej akceptacji jego postanowień.

3.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :

a)   Projekcie – zwrot ten oznacza projekt „PINaP – Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych”;

b)   Uczestniku projektu – zwrot ten oznacza szkoły, nauczycieli/nauczycielki i uczniów/uczennice zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

c)   Instytucji realizującej Projekt/Beneficjencie – zwrot ten stosuje się w odniesieniu do Uniwersytetu Jagiellońskiego;

d)   Biurze Projektu – zwrot ten stosuje się w odniesieniu do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą przy ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków;

e)   PINaP – zwrot ten stosuje się w odniesieniu do Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody.

 

§2
Charakterystyka projektu

1.  Instytucją realizującą Projekt jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

2.  Biuro Projektu funkcjonuje w ramach struktur Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, pok. 2.17 oraz 3.43.

3.  Projekt będzie realizowany w terminie od 15.01.2013 r. do 30.09.2015 r. według harmonogramu i zasad określonych w umowie o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.03.03.04-00-222/12-00 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

4.  Informacje na temat warunków i postępów w realizacji Projektu będą udostępniane na stronie internetowej: http://www.pinap.geo.uj.edu.pl.

§3
Cele projektu

1.  Głównym celem Projektu jest stworzenie możliwości wprowadzenia nowoczesnego, interdyscyplinarnego nauczania Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz transferu wiedzy i informacji naukowej z poziomu akademickiego, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP).

2.  W ujęciu szczegółowym Projekt ma na celu:

a)   Udostępnienie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych możliwych do wdrożenia w szkole ponadgimnazjalnej w postaci 1 Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP) wraz z obudową dydaktyczną;

b)   Podniesienie kompetencji 40 nauczycieli i nauczycielek z 20 szkół ponadgimnazjalnych do nauczania przedmiotu Przyroda poprzez realizację szkoleń;

c)    Zastosowanie innowacyjnego nauczania Przyrody w praktyce szkolnej poprzez pilotażowe wdrożenie PINaP w 20 szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/15;

d)   Wzrost zainteresowań przyrodniczych i motywacji do pogłębiania wiedzy przyrodniczej  u uczniów i uczennic uczestniczących w pilotażowym wdrażaniu PINaP.

 

§4
Działania projektowe

1.  W ramach Projektu zostanie opracowany Program Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP) wraz z obudową dydaktyczną w postaci 16 scenariuszy lekcji oraz 4 scenariuszami zajęć akademickich. PINaP zakłada przekazywanie wiedzy w sposób interdyscyplinarny (nacisk na integrowanie wiedzy z 4 dyscyplin: biologii, geografii, chemii i fizyki, w czasie omawiania tematów lekcji ). Koncepcja PINaP zakłada transfer wiedzy z uczelni wyższych (m. in. poprzez uwzględnienie zajęć akademickich z wykorzystaniem infrastruktury uczelni). W PINaP zostanie położony nacisk na wykorzystanie metody polisensorycznej nauki.

2.  Projekt zakłada przygotowanie platformy blended-learning, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie treści multimedialnych, celem wspomagania procesu nauczania Przyrody  oraz pozalekcyjnego rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów.

3.  Nauczyciele i nauczycielki uczestniczący w Projekcie wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do nauczania Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych wg PINaP oraz przygotowujących do pilotażowego wdrożenia PINaP w roku szkolnym 2014/2015.

a)   Szkolenia odbywać się będą w Krakowie (z wyjątkiem zajęć z zakresu edukacji terenowej), w systemie 2-dniowych szkoleń weekendowych (7 zjazdów) w okresie II – VII 2014 r.

b)   Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, a w czasie trwania szkoleń zostanie im zapewnione wyżywienie. Uczestnikom mieszkającym poza Krakowem zostanie zapewniony nocleg, aby umożliwić pozostanie w Krakowie pomiędzy dniami szkoleniowymi. Uczestnicy mieszkający poza Krakowem otrzymają także zwrot kosztów dojazdu do Krakowa na szkolenia. Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zostaną określone w odrębnym regulaminie.

c)   Tematyka  szkolenia obejmuje zajęcia z zakresu:

-  Zastosowania PINaP w praktyce szkolnej;

-  Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych;

-  Warunki i metody prowadzenia edukacji terenowej;

-  Realizacja polityki równych szans kobiet i mężczyzn w szkołach;

-  Praktyczne opracowywanie scenariuszy lekcji Przyrody wg koncepcji PINaP.

d)  Nauczyciele biorący udział w szkoleniach będą mieli okazję przygotowania pod okiem ekspertów własnych scenariuszy lekcji Przyrody w formule interdyscyplinarnej. Za pracę nad przygotowaniem scenariuszy lekcji Przyrody wg PINaP nauczyciele otrzymają wynagrodzenie.

4.  W roku szkolnym 2014/2015 PINaP zostanie pilotażowo wdrożony w 20 szkołach ponadgimnazjalnych, wybranych zgodnie z zasadami rekrutacji przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.

a)  W każdej szkole 2 nauczycieli/nauczycielek uczestniczących w Projekcie prowadzić będzie wspólnie nauczanie Przyrody wg PINaP w jednej klasie drugiej. Nauczyciele/nauczycielki będą zobowiązani do prowadzenia monitoringu wdrażania poprzez wypełnianie formularzy oceny programu i scenariuszy lekcji. Za pracę na rzecz monitorowania nauczyciele otrzymają wynagrodzenie;

b)  Szkołom uczestniczącym w Projekcie zostaną przekazane zestawy doposażenia pracowni Przyrody;

c)  Każda klasa uczestnicząca w Projekcie weźmie udział w 2 godz. zajęć akademickich. Koszty transportu klas na zajęcia, posiłku regeneracyjnego oraz materiałów dydaktycznych do zajęć zostaną pokryte ze środków Projektu;

d)  Przewiduje się 2 wizyty ekspertów w każdej szkole w okresie wdrażania, celem hospitacji i konsultacji;

e)  Uczniowie i uczennice z klas uczestniczących w Projekcie wezmą udział w badaniach dotyczących zainteresowań i motywacji do pogłębiania wiedzy przyrodniczej (badania ankietowe) celem oceny skuteczności nauczania Przyrody wg PINaP;

f)   Nauczyciele/nauczycielki – uczestnicy Projektu wezmą udział w badaniach typu focus group celem ewaluacji wdrażania PINaP.

5.  Wybrane doświadczenia laboratoryjne lub/i terenowe wykonywane w okresie wdrażania PINaP (w czasie lekcji lub w czasie zajęć akademickich) zostaną sfilmowane, w wyniku czego powstanie 8 filmów edukacyjnych z warstwą instruktażową, stanowiących materiał uzupełniający do PINaP.

6.  PINaP wraz obudową dydaktyczną i materiałami uzupełniającymi zostanie opublikowany w formie książkowej oraz e-book. Publikacja zostanie rozpowszechniona wśród osób i instytucji zaangażowanych w nauczanie przedmiotów przyrodniczych.

 

§5
Uczestnicy projektu

1.  Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie:

a)  20 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz

b)  Uczniowie i uczennice z 20 klas drugich, rozpoczynających naukę Przyrody w roku szkolnym 2014/15, po jednej klasie z każdej ze szkół wymienionych w pkt. a), oraz

c)   40 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych (geografii, biologii, fizyki, chemii) ­- po 2 osoby  z każdej szkoły uczestniczącej w Projekcie – którzy/które zadeklarują chęć wzięcia udziału w Projekcie i będą nauczać Przyrody w klasach wymienionych w pkt. b) w roku szkolnym 2014/2015.

 

§6
Przebieg rekrutacji

1.  Biuro projektu PINaP przeprowadzi rekrutację 20 szkół ponadgimnazjalnych do Projektu. Dyrektorzy szkół przeprowadzą wewnętrzną rekrutację pozostałych uczestników Projektu: nauczycieli/nauczycielek (na etapie kandydowania o udział w Projekcie) i uczniów i uczennic (po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w Projekcie). Dyrektorzy szkół będą zobowiązani do przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (§8 i §9).

2. W pierwszych trzech etapach rekrutacji Projekt zakłada rekrutację 20 szkół i 40 nauczycieli z terenu woj. małopolskiego, w tym 10 szkół z powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego, tatrzańskiego;

3.  Podstawowym kryterium wyboru szkól do Projektu będzie kolejność zgłoszeń, przy czym:

a)   do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 szkół z powiatów wymienionych z nazwy w pkt. 2 (wg kolejności zgłoszeń) – zwanych dalej Grupą 1;

b)   oraz 10  innych szkół wg kolejności zgłoszeń – zwanych dalej Grupą 2.

4. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń w pierwszych trzech etapach rekrutacji, będzie prowadzony czwarty etap rekrutacji na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

5.  I etap rekrutacji szkół do Projektu rozpocznie się w dniu 19 września 2013 r. z chwilą opublikowania niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Projektu i potrwa do 17 października 2013 r. Wyniki rekrutacji szkół do Projektu po I etapie zostaną ogłoszone w dniu 22 października 2013 r.

6.  W przypadku gdy liczba zgłoszeń szkół do Grupy 1 będzie po I etapie rekrutacji mniejsza niż 10 lub/i liczba zgłoszeń szkół do Projektu z Grup 1 i 2 będzie mniejsza od 20, zostanie ogłoszony II etap rekrutacji, który potrwa od 23 października do 22 listopada 2013 r. Wyniki rekrutacji szkół do projektu po II etapie zostaną ogłoszone w dniu 26 listopada 2013 r.

7. W przypadku gdy liczba zgłoszeń szkół po II etapie rekrutacji będzie mniejsza niż 20, zostanie ogłoszony III etap rekrutacji, który potrwa od 26 listopada 2013 r. do 3 grudnia 2013 r. Wyniki rekrutacji szkół do projektu po III etapie zostaną ogłoszone w dniu 4 grudnia 2013 r.

8. W przypadku gdy liczba zgłoszeń szkół po III etapie rekrutacji będzie mniejsza niż 20, zostanie ogłoszony IV etap rekrutacji, który potrwa od 9 grudnia do 23 grudnia 2013. W IV etapie rekrutacja do Projektu zostaje rozszerzona na województwa podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.

9.  W wyniku rekrutacji szkół do Projektu zostaną utworzone:

a)  lista szkół zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz

b)  lista rezerwowa.

10.  Szkoły zakwalifikowane do Projektu (w osobie ich prawnych reprezentantów)  oraz nauczyciele i nauczycielki wytypowani przez te szkoły będą zobowiązani do podpisania umów o udział w Projekcie do 30 stycznia 2014 r. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez zakwalifikowane osoby lub instytucje  -  na ich miejsce zostaną wprowadzone szkoły z listy rezerwowej.

 

§7
Kryteria zgłoszenia i kwalifikowania szkół do Projektu oraz zasady uczestnictwa

1.  Zgłoszenie szkoły do udziały w Projekcie wymaga:

a)   Złożenia formularza rejestracyjnego, wypełnionego i podpisanego przez prawnego reprezentanta szkoły, wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory dokumentów stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu i są udostępniane do pobrania na stronie internetowej Projektu w zakładce Rekrutacja. Oryginalnie podpisane dokumenty należy:  przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do Uniwersytetu Jagiellońskiego) na adres: Biuro Projektu PINaP, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.17,  30-387 Kraków lub dostarczyć osobiście na ww. adres, w godzinach pracy Biura Projektu (poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 12.00). Akceptowane będą jedynie zgłoszenia zawierające komplet poprawnie wypełnionych dokumentów.

b)  Przeprowadzenia przez Dyrektora szkoły wewnętrznej rekrutacji  2 nauczycieli/nauczycielek (geografii, biologii, chemii, fizyki) do udziału w Projekcie, zgodnie z kryteriami i zasadami przedstawionymi w §8 ;

c)   Zobowiązania Dyrektora szkoły do uruchomienia w roku szkolnym 2014/15 co najmniej jednej klasy rozpoczynającej naukę przedmiotu Przyroda (klasa druga szk. ponadgimn.) i przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji uczniów i uczennic z wytypowanej klasy do udziału w Projekcie zgodnie z kryteriami i zasadami przedstawionymi w §9;

d)  Zobowiązania Dyrektora szkoły, że nauczanie Przyrody w klasie wymienionej w pkt. c) powierzy 2 nauczycielom/nauczycielkom wybranym w procesie wewnętrznej rekrutacji, o której mowa w pkt. b),

e)  Zobowiązania Dyrektora szkoły, że, w razie zajścia zdarzeń losowych powodujących rezygnację nauczyciela/nauczycielki o których mowa w pkt. b) i d) z udziału w Projekcie, zapewni zastępstwo przez nauczyciela/nauczycielkę spełniającą/-ego kryteria rekrutacji, aby umożliwić niezakłóconą realizację zadań projektowych;

f)   Zobowiązania Dyrektora szkoły do umożliwienia realizacji  lekcji z przedmiotu Przyroda w pracowni komputerowej z dostępem do internetu (co najmniej kilka razy w ciągu roku szkolnego) oraz w  innych pracowniach przedmiotowych (co najmniej kilka razy w ciągu roku szkolnego).

2.  Zgłoszenie szkoły do udziału w Projekcie musi zawierać:

a)  Wypełniony formularz rejestracyjny szkoły (zał. 1 do Regulaminu rekrutacji) zawierający komplet oryginalnie złożonych podpisów i pieczęci;

b)  2 formularze zgłoszeniowe nauczycieli/nauczycielek wybranych do udziału w Projekcie w procesie rekrutacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole (zał. 2 do Regulaminu rekrutacji), zawierające komplet oryginalnie złożonych podpisów.

c)   Protokół z przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej nauczycieli do Projektu (zał. 3 do Regulaminu rekrutacji) zawierający komplet oryginalnie złożonych podpisów i pieczęci.

3.  Zadaniem szkoły uczestniczącej w Projekcie będzie takie dostosowanie organizacyjne pracy szkoły, aby możliwe było pilotażowe wdrożenie Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP) w roku szkolnym 2014/15 (zgodnie z zasadami realizacji Projektu przedstawionymi w § 4 niniejszego Regulaminu), prowadzenie badań ewaluacyjnych oraz monitoringu na rzecz Projektu oraz wykonywanie zadań z zakresu monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.  Zadaniem Dyrektora szkoły biorącej udział w Projekcie będzie także ścisła współpraca z Biurem Projektu oraz uczniami/uczennicami z klasy wytypowanej do udziału w Projekcie i ich prawnymi reprezentantami, celem przeprowadzania procedury rekrutacji uczniów i uczennic do Projektu. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana do zebrania deklaracji uczestnictwa oraz danych osobowych[1] uczniów i uczennic z klasy wytypowanej do udziału w Projekcie, zgodnie z §9, pkt.2, i przekazanie ich do Biura Projektu przed rozpoczęciem okresu wdrażania PINaP.

 

§8
Kryteria zgłoszenia i kwalifikowania nauczycieli do Projektu oraz zasady uczestnictwa

1.  Procedura wewnętrznej rekrutacji nauczycieli do udziału w Projekcie będzie przeprowadzona wg następujących zasad:

a)  Dyrektor szkoły informuje wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  (geografii, fizyki, chemii i biologii) zatrudnionych w szkole o możliwości zgłoszenia do udziału w Projekcie, przekazując informację o formie rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna lub zgłoszenia pisemne) i terminie zakończenia naboru (co najmniej 3 dni kalendarzowych po terminie rozpoczęcia rekrutacji).

b)  Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną w co najmniej 2-osobowym składzie do podjęcia decyzji w sprawie wyboru kandydatów, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

-  nauczyciel/nauczycielka deklaruje chęć podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach

-  nauczyciel/nauczycielka deklaruje gotowość nauczania przedmiotu Przyroda z zastosowaniem innowacyjnego programu nauczania

-  nauczyciel/nauczycielka posiada kwalifikacje gwarantujące umiejętność wdrożenia innowacyjnego programu nauczania w praktyce szkolnej

- nauczyciel/nauczycielka zapoznał/a się z Regulaminem rekrutacji do Projektu i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

c)   Spośród osób spełniających wszystkie kryteria przedstawione w pkt. b), Dyrektor szkoły dokonuje wyboru 2 kandydatów/kandydatek.

d)   Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia naboru nauczycieli/nauczycielek do Projektu w sposób zapewniający równe szanse dostępu do doskonalenia zawodowego kobiet i mężczyzn oraz w sposób zapewniający brak dyskryminacji ze względu na płeć[2].

2.  Nauczyciele/nauczycielki wybrane w wyniku wewnętrznej rekrutacji są zobowiązani do  wypełnienia i podpisania formularza stanowiącego zał. 2 do Regulaminu rekrutacji.

3.  Podpisanie przez 2 nauczycieli/nauczycielki umowy o udział w Projekcie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa szkoły w Projekcie.

4.  Nauczyciele/nauczycielki uczestniczący w Projekcie wezmą udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe w zakresie nauczania Przyrody oraz będą uczestniczyć w pilotażowym wdrożeniu PINaP w roku szkolnym 2014/2015,  wg zasad określonych w §4 Regulaminu.

5.  W czasie realizacji cyklu szkoleniowego nauczyciele/nauczycielki będą mieli możliwość opracowania scenariuszy lekcji wg PINaP, za co otrzymają wynagrodzenie. Scenariusze opracowane przez nauczycieli/nauczycielki zostaną opublikowane jako materiał uzupełniający do PINaP w publikacji, o której mowa w §4, pkt.6.

6.  W okresie wdrażania PINaP, nauczyciele/nauczycielki uczestniczący w Projekcie będą zobowiązani do wypełniania formularzy oceny realizacji programu oraz scenariuszy lekcji/zajęć akademickich, za co otrzymają wynagrodzenie.

7.  Zadaniem nauczycieli/nauczycielek biorących udział w PINaP będzie współpraca z Biurem Projektu, Dyrekcją szkoły oraz uczniami/uczennicami  i ich prawnymi reprezentantami biorącymi udział w Projekcie, celem zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

8.  Nauczyciele/nauczycielki uczestniczący w Projekcie podlegają monitoringowi mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w Projekcie i są zobligowani do wypełniania i zwrotu dostarczonych im ankiet ewaluacyjnych oraz do udziału w badaniach, o których mowa w§4, pkt.4f) .

 

§9
Kryteria przystąpienia i kwalifikowania uczniów do projektu i zasady uczestnictwa

1.  Dyrektorzy szkół biorących udział w Projekcie wytypują do uczestnictwa w Projekcie jedną klasę drugą, rozpoczynającą naukę Przyrody w roku szkolnym 2014/2015.

2.  Wszyscy uczniowie i uczennice z wytypowanej klasy muszą wyrazić zgodę na udział w Projekcie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa[3].

3.   Uczniowie i uczennice uczestniczący w Projekcie są zobowiązani do regularnego uczestniczenia w lekcjach Przyrody oraz wykonywania zadań przewidzianych Programem.

4.   Uczniowie i uczennice uczestniczący w Projekcie wezmą udział w zajęciach akademickich, wg zasad określonych w §4, pkt4c).

5.   Uczniowie i uczennice uczestniczący w Projekcie podlegają monitoringowi mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w Projekcie i są zobligowani do wypełniania i zwrotu dostarczonych im ankiet ewaluacyjnych.

 

§10

Ochrona danych osobowych

1.   Dane osobowe uczestników Projektu są zbierane, przetwarzane i udostępniane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883) .

2.   Administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

3.   Dane osobowe uczestników Projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.   Dane osobowe uczestników Projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5.   Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia, ze względu na brak możliwości w tym wypadku prawidłowej realizacji Projektu, jest równoznaczna z rezygnacją uczestnika z udziału w Projekcie.

6.   Każdy uczestnik ma obowiązej informować instytucję realizującą Projekt, za pośrednictwem Biura Projektu, o wszelkich zmianach danych osobowych udostępnianych w procesie rekrutacji. Za aktualność danych niepełnoletnich uczestników Projektu odpowiedzialni są rodzice/prawni reprezentanci uczestnika.

 

§11
Postanowienia końcowe

1.   Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Jednostkę realizującą Projekt w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa krajowego i obowiązujące zasady realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.   Jednostka realizująca Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym będzie informować niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej Projektu.

 

 

 

 

 

 

 [1]Dane osobowe uczestników Projektu są gromadzone celem wprowadzenia do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest niezbędnym warunkiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

[2] http://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-plec

[3]W przypadku osób niepełnoletnich deklaracje podpisują ich prawni reprezentanci (rodzice, opiekunowie).


GALERIA