Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2015 roku

Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie

Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie

Baścik M., Degórska B., (red.), 2015, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Wydanie II, zmienione i uzupełnione.

ISBN 978-83-64089-09-1

Język publikacji: polski

Cena: 105.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE  MAREK DREWNIK ....13

PRZEDMOWA  MARIA BAŚCIK, BOŻENA DEGÓRSKA ....17

CZĘŚĆ I. ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

1. Budowa geologiczna  MICHAŁ GRADZIŃSKI, RYSZARD GRADZIŃSKI ....23

  1.1. Kompleksy skalne mezozoiku i trzeciorzędu przedmurza Karpat ....24

  1.2. Kompleksy skalne mezozoiku i trzeciorzędu Karpat ....28

  1.3. Osady czwartorzędu ....28

  1.4. Tektonika ....28

2. Rzeźba terenu  BOGDANA IZMAIŁOW 33

  2.1. Morfogeneza ....34

  2.2. Główne jednostki geomorfologiczne ....35

  2.3. Współczesne procesy morfogenetyczne ....42

3. Wody powierzchniowe  MARIA BAŚCIK ....47

  3.1. Topograficzne działy wodne ....48

  3.2. Sieć rzeczna, rowy i kanały ....49

  3.3. Temperatura wód rzecznych ....58

  3.4. Zbiorniki wodne ....59

  3.5. Tereny podmokłe ....63

4. Wody podziemne  JOANNA POCIASK-KARTECZKA ....67

  4.1. Piętra wodonośne ....67

  4.2. Główne zbiorniki wód podziemnych ....70

  4.3. Jednolite części wód podziemnych ....71

  4.4. Głębokość i dynamika zwierciadła wód podziemnych ....72

  4.5. Wody mineralne i akratopegi ....74

  4.6. Źródła ....77

5. Klimat  DOROTA MATUSZKO, KATARZYNA PIOTROWICZ, LESZEK KOWANETZ ....81

  5.1. Cyrkulacja atmosferyczna ....82

  5.2. Promieniowanie słoneczne ....84

  5.3. Usłonecznienie ....86

  5.4. Temperatura powietrza ....88

  5.5. Miejska wyspa ciepła (MWC) ....91

  5.6. Wilgotność powietrza ....91

  5.7. Zachmurzenie ....94

  5.8. Opady atmosferyczne ....96

  5.9. Pokrywa śnieżna ....98

  5.10. Warunki anemologiczne ....100

  5.11. Zróżnicowanie przestrzenne warunków klimatyczno-bonitacyjnych ....104

6. Gleby  STEFAN SKIBA, MAREK DREWNIK, WOJCIECH SZYMAŃSKI ....109

  6.1. Struktura pokrywy glebowej ....110

  6.2. Jednostki glebowe ....112

7. Szata roślinna  EUGENIUSZ DUBIEL ....121

  7.1. Flora ....121

  7.2. Zbiorowiska roślinne ....127

  7.3. Ocena walorów przyrodniczych Krakowa na podstawie stanu zachowania szaty roślinnej ....140

8. Fauna KAZIMIERZ WALASZ   145

  8.1. Kręgowce ....146

  8.2. Bezkręgowce ....151

  8.3. Obszary występowania cennych gatunków fauny ....155

CZĘŚĆ II. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

9. Jakość wód   163

  9.1. Ocena jakości wód powierzchniowych MARIA BAŚCIK, BOŻENA DEGÓRSKA ....163

  9.2. Ocena jakości wód podziemnych JOANNA POCIASK-KARTECZKA ....169

  9.3. Możliwości poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych BOŻENA DEGÓRSKA, MARIA BAŚCIK, JOANNA POCIASK-KARTECZKA ....172

10. Jakość powietrza  ....177

  10.1. Wpływ czynników klimatycznych, rzeźby i zagospodarowania terenu na jakość powietrza KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK ....177

  10.2. Ocena jakości powietrza i identyfikacja głównych źródeł zanieczyszczeń BOŻENA DEGÓRSKA, ALINA MACIEJEWSKA, JOANNA JAROSZEWICZ ....184

  10.3. System wymiany i regeneracji powietrza jako czynnik poprawy warunków aerosanitarnych i bioklimatycznych KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK ....187

  10.4. Możliwości poprawy jakości powietrza KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK, BOŻENA DEGÓRSKA ....190

11. Klimat akustyczny  BOŻENA DEGÓRSKA, ALINA MACIEJEWSKA, JOANNA JAROSZEWICZ ....195

  11.1. Główne kategorie hałasu ....195

  11.2. Możliwości ograniczania hałasu ....198

12. Ocena zanieczyszczenia gruntu  ....203

  12.1. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi ALINA MACIEJEWSKA ....203

  12.2. Emanacja radonu MICHAŁ GRADZIŃSKI, RYSZARD GRADZIŃSKI ....208

CZĘŚĆ III. ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

13. Procesy osuwiskowe  ANTONI WÓJCIK ....213

  13.1. Badania procesów osuwiskowych ....213

  13.2. Osuwiska ....215

  13.3. Wskazania do planowania przestrzennego ....223

14. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne   225

  14.1. Powodzie MARIA BAŚCIK ....225

  14.2. Zagrożenie ludzi i mienia związane z powodziami na dopływach Wisły oraz z podtopieniami JERZY GRELA ....231

  14.3. Działania zmierzające do zmniejszenia zagrożenia powodziowego MARIA BAŚCIK, BOŻENA DEGÓRSKA, JERZY GRELA ....233

  14.4. Susze ILONA BIEDROŃ ....240

15. Zagrożenia i kierunki i zmian przyrody ożywionej KAZIMIERZ WALASZ   245

CZĘŚĆ IV. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

16. Obszary i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione  BOŻENA DEGÓRSKA ....251

  16.1. Parki krajobrazowe ....252

  16.2. Rezerwaty przyrody ....257

  16.3. Obszary Natura 2000 ....260

  16.4. Użytki ekologiczne ....264

  16.5. Pomniki przyrody ....266

17. Obszary o dużej wartości przyrodniczej - wskazania do podejmowania ochrony   277

  17.1. Tereny o szczególnych walorach i funkcjach ekologicznych KAZIMIERZ WALASZ, STEFAN GAWROŃSKI ....277

  17.2. Obszary proponowane do ochrony KAZIMIERZ WALASZ ....284

18. Ochrona i kształtowanie krajobrazu  AGATA ZACHARIASZ ....289

  18.1. Główne elementy tożsamości krajobrazu i ich ochrona ....290

  18.2. Krajobraz kulturowy doliny Wisły ....298

  18.3. Tereny zieleni - "krajobraz naturalny" ....305

  18.4. Park kulturowy - doświadczenia krakowskie ....308

  18.5. Krajobraz obrzeży ....311

CZĘŚĆ V. WYBRANE FUNKCJE UŻYTKOWE NA BAZIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

19. Funkcje użytkowe z wykorzystaniem zasobów wodnych   ....315

  19.1. Funkcje uzdrowiskowe i przyrodolecznictwo JOANNA POCIASK-KARTECZKA, BOŻENA DEGÓRSKA ....315

  19.2. Wody geotermalne - możliwości ich wykorzystania WIESŁAW BUJAKOWSKI ....320

  19.3. Żegluga i energetyka wodna MARIA BAŚCIK ....328

20. Ekoturystyka, geoturystyka, rekreacja i edukacja ekologiczna   333

  20.1. Geologiczne, geomorfologiczne i krajobrazowe uwarunkowania turystyki i rekreacji BOGDANA IZMAIŁOW, BOŻENA DEGÓRSKA, MICHAŁ GRADZIŃSKI, RYSZARD GRADZIŃSKI ....333

  20.2. Turystyka wodna i rekreacja MARIA BAŚCIK, BOŻENA DEGÓRSKA ....340

21. Kierunki rozwoju rolnictwa, zagospodarowania lasów i zieleni miejskiej   ....347

  21.1. Kierunki rozwoju rolnictwa STEFAN SKIBA, MAREK DREWNIK ....347

  21.2. Kierunki zagospodarowania terenów leśnych BOŻENA DEGÓRSKA ....352

  21.3. Kierunki zagospodarowania zieleni miejskiej BOŻENA DEGÓRSKA ....354

CZĘŚĆ VI. KONCEPCJA SIECI EKOLOGICZNEJ  

22. Koncepcja kształtowania struktury przestrzennej sieci ekologicznej Krakowa  BOŻENA DEGÓRSKA ....363

  22.1. Rys historyczny kształtowania układów zieleni ....363

  22.2. Przesłanki kształtowania sieci ekologicznej ....367

  22.3. Powiązania przyrodnicze Krakowa z terenami otaczającymi ....367

  22.4. Główne komponenty, struktura przestrzenna i funkcjonowanie sieci ekologicznej ....369

  22.5. Możliwości funkcjonowania SEK w warunkach presji urbanizacyjnej ....374

PODSUMOWANIE  BOŻENA DEGÓRSKA, MARIA BAŚCIK ....377

Literatura   ....383

Spis rycin  409

Spis tabel  ....417

Spis fotografii  ....421

Spis plansz  ....433

Autorzy  ....437

© IGiGP UJ "2023"