Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-00-8

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....9

Przedmiot i cele pracy  ....9

Koncepcja i metodyka badań oraz źródła danych  ....13

Układ treści  ....17

Rozdział 1. Rozwój turystyki jako przedmiot badań nauk geograficznych 

  1.1. Turystyka a rozwój - zagadnienia wprowadzające ....19

  1.1.1. Pojęcie turystyki ....19

  1.1.2. Pojęcie rozwoju a rozwój turystyki ....20

  1.1.3. Lokalny rozwój turystyki ....22

  1.1.3.1. Interpretacja pojęcia ....22

  1.1.3.2. Cechy, funkcje i modele rozwoju ....24

  1.2. Podejścia badawcze do zagadnień rozwojowych w turystyce ....26

  1.2.1. Wprowadzenie ....26

  1.2.2. Rozwój turystyki jako przejaw ruchliwości społecznej ....27

  1.2.3. Funkcjonalizm w badaniach nad turystyką ....31

  1.2.3.1. Użyteczność przestrzeni geograficznej w kontekście rozwoju turystyki ....31

  1.2.3.2. Funkcja turystyki w rozwoju społeczno-ekonomicznym ....33

  1.2.3.3. Mobilizacja zasobów lokalnych w rozwoju turystyki ....35

  1.2.3.4. Rozwój turystyki jako proces ewolucyjny ....37

  1.2.3.5. Podejście systemowe ....38

  1.2.4. Koncepcja usieciowienia ....40

  1.2.5. Uwagi podsumowujące oraz wnioski z przeglądu koncepcji badawczych ....42

Rozdział 2. Kryzys koncepcji harmonijnego rozwoju turystyki 

  2.1. Źródła i założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w turystyce ....45

  2.2. Zrównoważenie w rozwoju społeczno-gospodarczym ....48

  2.3. Interpretacje zrównoważenia w turystyce ....50

  2.4. Pytania o istotę i cel zrównoważenia w turystyce ....51

  2.5. Pytania o rolę turystyki jako czynnika zrównoważenia w rozwoju społeczno-ekonomicznym ....61

  2.5.1. Turystyka jako instrument zrównoważenia w rozwoju społeczno-ekonomicznym - założenia ....61

  2.5.2. Dylematy interpretacji rozwoju społeczno-ekonomicznego ....62

  2.5.3. Harmonijny rozwój turystyki a procesy modernizacyjne ....64

  2.6. Uwagi podsumowujące ....67

Rozdział 3. Podtrzymywalność lokalnego rozwoju turystyki - założenia teoretyczno-metodologiczne 

  3.1. Przesłanki metodyczne ....71

  3.2. Model konceptualny podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki ....73

  3.3. Kształtowanie atrakcyjności turystycznej ....76

  3.3.1. Atrakcyjność turystyczna przestrzeni geograficznej - pojęcie i cechy ....76

  3.3.2. Percepcja przestrzeni a wizerunek miejsca ....78

  3.3.3. Atrakcyjność turystyczna jako przedmiot działania ....80

  3.4. Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych ....81

  3.4.1. Pojęcie konkurencyjności w turystyce ....81

  3.4.2. Relacje konkurencji i współpracy w sektorze turystycznym ....82

  3.4.3. Lokalne podmioty turystyczne oraz czynniki ich konkurencyjności ....84

  3.4.4. Innowacje oraz mechanizmy ich dyfuzji w układzie lokalnym ....87

  3.4.4.1. Specyfika innowacji w sferze usług turystycznych ....87

  3.4.4.2. Rola systemów innowacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej ....89

  3.4.5. Uwagi dodatkowe ....91

  3.5. Optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów ....91

  3.5.1. Założenia optymalizacji w gospodarce przestrzennej ....91

  3.5.2. Efekty synergiczne i rozwój wielofunkcyjny ....92

  3.5.3. Lokalne bariery rozwoju ....98

  3.5.3.1. Konflikty funkcjonalne ....98

  3.5.3.2. Sytuacje konfliktowe na płaszczyźnie społecznej ....100

  3.5.4. Rola władz lokalnych w procesie optymalizacji zasobów na cele turystyczne ....102

  3.6. Stabilność i odporność lokalnego systemu recepcji ....105

  3.6.1. Pojęcie stabilności w odniesieniu do systemów recepcji turystycznej ....105

  3.6.2. Czynniki i mechanizmy adaptacji do warunków niestabilności funkcjonalnej ....108

  3.6.2.1. Wydłużanie sezonu turystycznego ....109

  3.6.2.2. Dywersyfikacja oraz utrzymywanie istniejących kierunków ruchu przyjazdowego ....110

  3.6.2.3. Osłabienie zależności od głównego waloru przestrzeni turystycznej ....112

  3.6.2.4. Samoorganizowanie się lokalnych przedsiębiorców ....113

  3.7. Podtrzymywalność lokalnego rozwoju turystyki a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej ....115

  3.7.1. Turystyka jako czynnik konkurencyjności gospodarki lokalnej i regionalnej ....115

  3.7.2. Konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej ....116

  3.7.3. Konkurencyjność a trwałość lokalnego rozwoju turystyki ....118

  3.8. Podsumowanie ....119

Rozdział 4. Determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki w świetle wyników badań 

  4.1. Wprowadzenie ....127

  4.2. Ocena warunków lokalnych z punktu widzenia uczestników ruchu turystycznego ....129

  4.2.1. Czynniki oceny ....130

  4.2.2. Ocena porównawcza warunków lokalnych w sezonie letnim ....136

  4.2.2.1. Ocena warunków realizacji potrzeb turystycznych ....136

  4.2.2.2. Warunki lokalne a sposób ich postrzegania ....139

  4.2.2.3. Ocena ze względu na pochodzenie terytorialne turystów ....143

  4.2.3. Ocena warunków lokalnych z punktu widzenia uczestników turystyki narciarskiej ....144

  4.2.3.1. Analiza porównawcza ocen warunków dla narciarstwa zjazdowego ....144

  4.2.3.2. Relacje konkurencji między stacjami narciarskimi 4.3. Lokalne i pozalokalne powiązania funkcjonalne ....150

  4.4. Czynniki i ograniczenia rozwoju obiektów bazy noclegowej ....154

  4.4.1. Wielkość i struktura bazy noclegowej ....154

  4.4.2. Charakterystyka badanych obiektów ....154

  4.4.3. Ogólna sytuacja lokalnego rynku turystycznego ....156

  4.4.4. Wybrane czynniki konkurencyjności ....158

  4.4.4.1. Innowacje - rodzaje i ich źródła ....158

  4.4.4.2. Inwestycje oraz źródła ich finansowania ....160

  4.4.4.3. Działania informacyjne ....161

  4.4.4.4. Cena usług ....162

  4.4.5. Współpraca oraz powiązania funkcjonalne w działalności podmiotów turystycznych ....163

  4.4.5.1. Formy współpracy rynkowej ....163

  4.4.5.2. Lokalny sektor usług turystyki biznesowej ....165

  4.4.5.3. Powiązania i zależności w lokalnym systemie recepcji ....167

  4.4.6. Znaczenie relacji między gestorami obiektów noclegowych a turystami ....170

  4.4.7. Związki działalności turystycznej z innymi formami gospodarowania ....172

  4.4.8. Lokalny system wsparcia i jego znaczenie ....173

  4.4.8.1. Wspołpraca lokalna na płaszczyźnie organizacyjnej ....173

  4.4.8.2. Znaczenie działań władz lokalnych ....176

  4.4.9. Bariery rozwoju i funkcjonowania obiektow noclegowych ....178

  4.4.9.1. Nadpodaż miejsc noclegowych ....179

  4.4.9.2. Niektore prawne aspekty świadczenia usług noclegowych ....180

  4.4.9.3. Konflikt funkcjonalny między turystyką a funkcją mieszkaniową ....181

  4.4.9.4. Ograniczenia w działalności ośrodkow narciarskich ....181

  4.5. Kategorie funkcjonalne obiektow noclegowych w kontekście podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki ....183

Zakończenie  ....188

Uwagi uzupełniające  ....188

Wnioski szczegołowe  ....191

Wnioski ogolne  ....196

Bibliografia  ....199

Spis tabel / List of tables  ....217

Spis rycin / List of figures  ....219

Premises and determinants of sustainability of local tourism development - Summary  ....222

Załącznik  ....228

© IGiGP UJ "2023"