Projekt

Projekt PINaP - Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych jest wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,  Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe.

Projekt będzie realizowany w okresie 15.01.2013 r. - 30.09.2015 r. według harmonogramu i zasad określonych w umowie o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.03.03.04-00-222/12-00 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

Jednostką realizującą projekt jest Uniwersytet Jagielloński.

Biuro Projektu funkcjonuje w ramach struktur Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, pok. 2.17 oraz 3.43

GALERIA