Konferencja

 

zaprasza

na konferencję metodyczną

Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych według PINaP

21 września 2015 r.,

Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków

Dla kogo?

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby zainteresowane nauczaniem przedmiotów przyrodniczych (przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka) na poziomie ponadgimnazjalnym, w tym zwłaszcza: nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, dyrektorów szkół lub ich reprezentantów, doradców metodycznych w zakresie nauk przyrodniczych, pracowników uczelni wyższych kształcących nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, studentów kierunków przyrodniczych przygotowujących się do zawodu nauczyciela, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, przedstawicieli instytucji oświatowych i związanych z oświatą.

Cele  konferencji

Konferencja ma na celu upowszechnienie rezultatów projektu PINaP - Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia” , Poddziałanie 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe”.

Program konferencji obejmuje prezentację Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP) oraz materiałów dydaktycznych do PINaP. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach metodycznych prezentujących wybrane metody i techniki dydaktyczne zastosowane w scenariuszach lekcji do PINaP.

Informacje organizacyjne:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Udział w konferencji i warsztatach metodycznych zostanie potwierdzony certyfikatem.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma publikację książkową “Przyroda z PINaP. Program Innowacyjnego Nauczania Przyrody dla szkół ponadgimnazjalnych z obudową dydaktyczną”. 11-tomowa publikacja zawiera program  PINaP oraz 40 scenariuszy lekcji oraz płytę CD zawierającą kursy e-learningowe.

Koszty dojazdu ponosi uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji !


Rejestracja uczestników:

Zgłoszenie na konferencje nastepuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.
Wypełniony i podpisany formularz nalezy przesłac najpózniej 15 wrzesnia 2015 r., drogą elektroniczną na adres:
pinap@uj.edu.pl, lub faxem (tel. 12 664 5385).

Pobierz: Formularz rejestracji

 

Ramowy program konferencji: 

21.09.2015 r. (poniedziałek)

Miejsce: Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków                             

 

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.25 Prezentacja projektu PINaP i jego rezultatów  –mgr  K. Rotter-Jarzębińska (Kierownik projektu). Podziękowania dla Dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie.

10.25 – 10.40 Program Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP)  – dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

10.40 – 11.00 Uwagi o realizacji Programu PINaP – dr M. Pietrzak

11.00 – 11.20 Prezentacja publikacji „Program Innowacyjnego Nauczania Przyrody dla szkół ponadgimnazjalnych. Obudowa dydaktyczna. Materiały uzupełniające”. –mgr K. Rotter-Jarzębińska, dr M. Pietrzak

11.20 – 11.50 – Przerwa kawowa

W przerwie zapraszamy na: Wystawę prac i projektów uczniowskich wykonywanych w okresie pilotażowego wdrożenia PINaP w 20 szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie.

12.00  - 12.45  Sesja warsztatowa I (warsztaty prezentujące zastosowanie nowoczesnych metod nauczania stosowane w scenariuszach lekcji do PINaP)

12.50  - 13.35  Sesja warsztatowa II (warsztaty prezentujące zastosowanie nowoczesnych metod nauczania stosowane w scenariuszach lekcji do PINaP)

13.40 – 14.20: Obiad

W przerwie zapraszamy na: Wystawę prac i projektów uczniowskichwykonywanych w okresie pilotażowego wdrożenia PINaP w 20 szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie.

14.40 – 15.25   Sesja warsztatowa III (warsztaty prezentujące zastosowanie nowoczesnych metod nauczania stosowane w scenariuszach lekcji do PINaP)

15.30 – Zakończenie konferencji.

 Pobierz: Ramowy program konferencji , Komunikat

 

 

 


 

GALERIA